Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, Δημοτικό Σχολείο
Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης, Ειδικό Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας (HPT), Ειδικό Σχολείο, Σχολή Επαγγελματικής
Κατάρτισης, Μαθητική Εστία

Μόρφωση και
Αγωγή

Μόρφωση και Αγωγή

Ολιστική Εκπαίδευση, Διαπαιδαγώγηση και Υποστήριξη

Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των παιδιών και εφήβων, με ή χωρίς αναπηρία, είναι ταυτόχρονα χρέος και στόχος της δουλειάς μας. Οι Ειδικές Δομές μας αλλά και αυτές της Ένταξης και Συμπερίληψης, συμπληρώνουν η μία την άλλη και προσφέρουν στους γονείς την επιλογή για την καλύτερη δυνατή φροντίδα, διαπαιδαγώγηση και προώθηση των παιδιών τους. Τα τελευταία χρόνια έχει σταθεροποιηθεί και διευρυνθεί η συνεργασία και η δικτύωση μεταξύ των διαφόρων τμημάτων για τα παιδιά και τους νέους (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, HPT και διαφορετικοί τύποι σχολείων). Πρωταρχικό μέλημα όλων των δομών μας είναι τα θέματα της συμμετοχής, της αυτονομίας, της συμπερίληψης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της στήριξης.

Η συμπερίληψη αρχικά σημαίνει για εμάς ποικιλομορφία, δηλαδή αποδοχή της διαφορετικότητας και το δικαίωμα στην επιλογή. Στις δομές μας, παιδιά με ή χωρίς αναπηρία, έχουν τη δυνατότητα να παίξουν, να μάθουν και να γελάσουν μαζί. Επίσης, να συλλέγουν εμπειρίες, να κάνουν φιλίες και ταυτόχρονα να εκλαμβάνουν το “διαφορετικό” ως έναν συνδετικό κρίκο στη συνύπαρξη. Όλοι έχουμε τις ίδιες ανάγκες, αλλά κάθε άνθρωπος έχει μία δική του ξεχωριστή αφετηρία. Θεωρούμε καθήκον μας να το αναγνωρίζουμε και να το λαμβάνουμε υπόψιν στη καθημερινή μας ενασχόληση με τα παιδιά.

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να ενημερωθείτε με περισσότερες πληροφορίες για τα διάφορα προγράμματά μας. Για ερωτήσεις και άλλα ζητήματα μπορείτε ευχαρίστως να απευθυνθείτε στους\στις υπεύθυνους\ες επικοινωνίας.

Ερωτήσεις σχετικά με τον τομέα της Μόρφωσης και Αγωγής

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Doris Schüssl

Διεύθυνση Εταιρικής Ανάπτυξης και Προώθησης