DIJAGNOSTIKA, SAVJETOVANJE, TERAPIJA I PODSTICANJE POD JEDNIM KROVOM

Medicina & terapija

TERAPIJA

Fizioterapija

Cilj svih ponuđenih fizio terapija je postizanje najveće moguće samostalnosti, kao i minimiranje sekundarnih oštećenja. Radi toga naši iskusni terapeuti i terpeutkinje nude raznovrsne fizioterapeutske mjere:

 • Fizioterapija na neuropsihološkoj bazi (Bobath, PNF)
 • Manuelna limfna drenaža
 • Manuelna terapija
 • Fizioterapija na spravama
 • Fizioterapija u bazenu
 • Terapija disanja
 • Tretmani toplinom
 • Elektro terapija
 • Taping
 • Karniosakralna terapija

Ove ponude možete koristiti ako,

 • Živite stacionarno ili posjećujete terapijski centar ili kao vanjski klijent ili klijentica imate uputnicu za fizioterapiju ili
 • Vaše dijete posjećuje Dnevni terapijski centar za osobe sa invaliditetom Zaklade ICP Minhen , Garmischerstr.241.


Naše mjere se uz Vašu suglasnost nadopunjuju s dodatnim ortopedskim pomagalima i one su praćene uvijek od strane naših terapeuta, liječnika iz liječničke službe i MZBE-a kao i od strane kooperirajućih ortopedskih tehničara. Ni u jednom trenutku od zahtjeva, prilagođavanja te sve do sprovedbe mjera ortopedskih pomagala niste sami. Dodatna posebna ponuda je terapija u bazenu, koja se nudi pojedinačno ili grupno. U ovome potpuno drugačijem pristupu
i elementu naši klijenti doživljavaju pokret na sasvim drugačiji način.
Pored toga nudimo i kinestetičko savjetovanje, koje kroz osobno iskustvo pokreta podržava prijelaze u njezi, čuvanju i terapiji. Pri tome pazimo na proces mijenjanja naglaska terapije s obzirom na starosnu dob. Stalna procjena i prilagodba terapijskog plana je važan dio terapijskog procesa.

Fizioterapija u Zakladi ICP Minhen

Dodatno uz opisane ponude nudimo Vam fizioterapiju u Zakladi ICP Minhen i jednu modernu videoanalizu hoda, koja služi kao osonova za trening hoda i daje važna saznanja za daljnju terapiju.Terapijsko penjanje i terapijsko jahanje su također sastavni dio terapijske ponude Zaklade ICP Minhen. Te stavke nude klijentima često jedan potpuno novi i drugi input pokreta.

Ako imate pitanja u svezi fizioterapije Zaklade ICP Minhen obratite se:

Tobias Lengemann

Ravnateljstvo fizioterapije Zaklade ICP Minhen

Fizioterapija u MFZ-u Freimann ( lokacija u ulici Burmester) i MFZ Giesing

Terapijske prostorije bez barijera u Freimann-u i Giesingu-u su opremljene sa najnovijim tehničkim terapijskim sredstvima kao npr. galileo, sprava za balansiranje sa komjuterskim softverom i trakom za trčanje, na kojoj uz pomoć specijalnog držača omogućava i klijentima s najtežim oštećenjima trening hoda. Na obje lokacije nalaze se terapijski bazeni i prostorije sa spravama za trening snage. U terapijskom bazenu MFZ-ta su već neki klijenti stekli plivačku diplomu, a dobro opremljena prostorija za traning snage MFZ Giesing nudi mogućnost treninga u većim grupama.

Ako imate pitanja u svezi terapije u MFZ centrima obratite se:

Fizioterapija u MFZ Freimann i MFZ Giesing.

Magdalena Schlauch

Ravnateljstvo terapijske prakse MFZ Giesing

Sabine Kawelke

Ravnateljstvo terapijske prakse MFZ Freimann

TERAPIJE

Radna terapija

Odjeli radne terapije Zaklade ICP Minhen

Odjeli radne terapije u Zakladi ICP Minhen i MFZ GmbH pomažu i podstiču klijente svih dobnih skupina, koji su u ograničeni u svakodnevnim radnjama. Zu pomoć stručnih terapeuta i raznolikih terapija pomažemo Vam na Vašem putu ka više samostalnosti u školi, zanimanju i obitelji. Na lokaciji MFZ Giesing nudimo Vam kao posebnu mjeru u sklopu radne terapije i terapiju sa terapeutskim psom Lottom.Osim toga mi smo i ustanova za izobrazbu terapijskih pasa. Više informacija možete pronaći pod odsijekom za radnu terapiju u MFZ Giesing.
Nudimo Vam u raznim podružnicama Zaklade ICP Minhen slijedeće ponude:
 • Razvojna i dijagnostika sposobnosti
 • Motoričko-funkcionalna terapija
 • Trening orijentiran na svakodnevnicu
 • Trening percepcije
 • Trening koncentracije i pažnje
 • Grafomotorički trening
 • Trening moždanih sposobnosti
 • Proba i prilagodba ortopedskih pomagala i svakodnevnih pomagala
 • Roditeljsko savjetovanje i savjetovanje okoline
Sukladno dobi, stupnju razvoja i potrebama plan terapije može izgledati potpuno drugačije. Jedno dijete može npr. kotrljati loptu ili igrati se sa kartama. Učenik u invalidskim kolicim želi se naučiti voziti kući sa javim prijevozom. Starija gospođa želi nakon moždanog udara ići sama u kupovinu.
Naćin rada orijentiran prema klijentu nam je jako važan, zbog toga smo orijentirani prema željama klijenata, njihovih obitelji i okoline. Terapije mogu koristiti klijenti koji kod nas stanuju i rade kao i eksterni klijenti, koji posjeduju liječničku uputnicu za radnu terapiju.

Dozvolite nam da zajedno pristupimo Vašim željama. Ako imate pitanja za radnu terapiju Zaklade ICP Minhen i IKF-a obratite se:

Ines Lützow

Ravnateljstvo radne terapije Zaklade ICP Minhen

Ponuda radne terapije na lokaciji MFZ Freimann (odrasli)

 • Radno terapijski nalaz
 • Trening svakodnevnih radnji, npr. trening kupovine, kuhanja, pranja i oblačenja
 • Kognitivni trening s pomoću kompjutera
 • Neurološki trening po Vereni Schweizer, kognitvni trening
 • Kognitivno – terapijske vježbe po Perfetti-ju
 • Radna terapija kod demencije
 • Trening vizuelne percepcije
 • kinesteteika
 • PNF u radnoj terapiji
 • Rehabilitacija ruke/ terapija ruke kod hemipareze
 • Funkcionalne vježbe, trening fine motorike
 • Zanatske i kreativne aktivnosti
 • Terapija toplinom: fango, vrući jastuk
 • Opskrba pomoćnim pomagalima ( savjetovanje, proba i upućivanje u korištenje)
 • Opskrba šinama za gornje ekstremitete
 • Savjetovanje klijenata i njihove okoline

Ako imate pitanja u svezi terapijske prakse u MFZ Freimann-u obratitet se Sabini Kawelke, ravnateljici terapijske prakse

Sabine Kawelke

Ravnateljstvo terpaijske prakse MFZ Freimann

Ponuda radne terapije na lokaciji MFZ Giesing (odrasli)

 • Nalaz radne terapije
 • Trening svakodnevnih radnji, npr. trening kupovine, kuhanja, pranja i oblačenja
 • Savjetovanje u svezi radnog mjesta
 • Terapijsko savjetovanje i potopra kod prehrane npr. Prehrana po Affolter-u
 • Kognitivni trening potpomognut kompjuterom
 • Radna terapija kod demencije
 • Trening vizuelne percepcije
 • kinestetika
 • Funkcionalne vježbe, trening fine motorike
 • Zanatske i kreativne aktivnosti
 • Terapija toplinom: fango, vrući jastuk
 • Opskrba pomoćnim pomagalima ( savjetovanje, proba i upućivanje u korištenje)
 • Opskrba šinama
 • Savjetovanje klijenata i njihove okoline
Terapijska područja:
 • Motoričko-funkcionalno
 • Senzomotoričko-perceptivno
 • Neuropsihološko/ trening moždanih sposobnosti
 • Fizičko-funcionalno

Terapija potpomognuta životinjama

Naš terapijski pas Lotta nam pomaže u radu s klijentima. Terapija s psom se održava kod nas obično u grupi sa maksimalno 4 sudionika.

Naglasak leži na motoričkom i kognitivnom treningu. Sadržaji su slijedeći: bacanje lopti, koje varća pas, gađanje konzervi, četkanje psa, otvaranje vrećica za različitim vrstama zatvaranjaiI npr. vađenje pseće hrane I hranjenj psa, pas skida čarape, koje su navučene na ruku, memori igra sa psom, imenovanje dijelova tijela sa različitim početnim slovima, igre pamćenja.

Lotta I mi Vas želimo upoznati I pomoći.

Ako imate pitanja u svezi terapijske ordinacije u MFZ Giesing obratite se:

Magdalena Schlauch

Ravnateljstvo terapisjke ordinacije MFZ Giesing

TERAPIJA

Govorna terapija

„Granice mog jezika znače granice moga svijeta.”, rekao je jednom filozof Ludwig Wittgenstein.
Naši logopedi žele pomoći našim klijentima, da njihov svijet može biti bez granica. Stoga im nudimo govornu terapiju kao pojedinačnu i u grupi za podsticanje jezika, govora, čitanja i pisanja.

„Kako nevažni mogu biti svi jezici ovoga svijeta, ako su ruke i srce tu da izraze najbitnije stavri u životu“. (nepoznati autor)

Ako nije moguć glasovni govor, pomažemo s pomoću potpomognute komunikacije, npr. Zankovni jezik, mimika, gestika i pomažemo Vam prilikom zahtjeva za tehnička pomagala u komunikaciji kao npr.kompjuter za govor. Jezik se odvija u svakodnevnici. Da bi se upotrebljavao mora i za nas i za naše klijente imati smisao, cilj i svrhu. Želimo osposobiti naše klijente da otkrivaju uvijek iznova komunikacijske ciljeve u svojoj svakodnevnici i postignu visoki stupanj jezične samostalnosti, na način da zajedno s njima usmjeravamo te ciljeve.

Naše terapeutske ponude su usmjerene na sudionike koji kod nas stanuju i rade kao i na vanjske klijente, koji posjeduju liječničku uputnicu za govornu terapiju.

Ponuda govorne terapije Zaklade ICP Minhen za djecu

U Zakladi ICP Minhen nudimo Vam slijedeće govorno -terapijske ponude:

Terapija hranjenja:

Na Bobatha naslonjena terapija dispagije (poremećaja gutanja) i svakodnevno praćenje prilikom jela i savjetovanje roditelja i dijelatnika.

Pojedinačna terapija:

Kod višestrukih oštećenja kod djece može doći do komleksnih jezičnih i govornih smetnji, koje su individualne izražene

Stoga mogu slijedeće točke biti sadržaji našeg plana terapije, koji dogovaramo zajedno s Vama:

 • Iniciranje komunikacije
 • Iniciranje poptpomognutih formi komunikacije
 • Terapija poremaćaja u razvoju govora, tu se često ubrajaju:
  • Razumijevanje jezika
  • Vokabular
  • Pronalaženje riječi
  • Artikulacija
  • Sintaksa
  • Gramatika
  • Fonološka osviještenost
  • Usvajanje pisma
 • Terapija miofunkcionalnih oštećenja, koji se mogu odraziti na proces hranjenja i artikulacije
 • Terapija jezičnih poremećaja
  • Teško razumljivi galsovni jezik Ili nemogućnost glasovnog jezika
  • fluidnost govora (mucanje)
Grupna terapija:

Pored individualne terapije posvećujemo se i grupnoj terapiji govora. Pri tome radimo po KIKUS konceptu uvezanom sa metodama potpomognute komunikacije.

Ponuda jezična terapija IKF ( jaslice, vrtić, inkluzivna osnovna škola)

U IKF-u pomažu VAm naši terapeuti u slijedećim područjima:

 • Podsticanje pisma i čitanja
 • Podsticanje i savjetovanje oko alternativnih komunikacijskih pomagala ( potpomognuta komunikacija), npr. znakovni jezik, komunikacijske ploče, komunikacijske knjige i elektronska pomagala
 • Izgradnja komunikacijskih sposobnosti zu pomoć zankovnog jezika (GUK/dgs)
 • Proširivanje aktivnog i pasivnog vokabulara
 • Povećenje gramatičkih sposobnosti
 • Podsticanje rezumijevanja jezika
 • Terapija poremećaja izgovora

Ako imate pitanja u svezi govorno jezičnih ponuda u Zakaldi ICP i IKF obratite se:

Katrin Strecker

Ravnateljstvo govorne terapije Zaklade ICP

Ponuda jezične terapije MFZ Freimann

U odjelu govorne terapije MFZ Freimann-a nudimo slijedeće terapije za odrasle i djecu u obliku individualne, grupne terapije i savjetovanja roditelja i bližnjih

 • Terapija razvojnog poremećaja govora i razvojnog kašnjenja u govoru
 • Terapija poremećaja izgovora
 • Terapija poremaćaja fluidnosti u govoru (mucanje i )
 • Terapija gutanja
 • Terapija afazije
 • Terpija dizartrije
 • Terpija izgovorne apraksije
 • Terapija glasnica
 • Potpomognuta komunikacija

Ako imate pitanja u svezi terapeutske ponude u terapijskoj ordinaciji MFZ Freimann, obratite se:

Sabine Kawelke

Ravnateljstvo terapijske ordinacije MFZ Freimann

Ponuda za govornu terapiju MFZ Giesing

Govorno terapeutski odjel u MFZ Giesing nudi Vam terapije u slijedećim područjima:

 • terapija
  • gutanja
  • semantike (vokabulara, pronalaženje riječi)
  • izgovora i područja vezanih zu njega (glas, disanje, prozodija….)
  • potpomognuta komunikacija
  • Savjetovanje i podnošenje zahtjeva
  • Savjetovanje roditelja
  • tehnička pomoć
  • Intergracija pomagala u svakodnevnici
  • razumijevanja jezika
  • čitanja i pisanja ( na kompjuteru i sa rukom)
  • auditivne percepcije
 • Savjetovanje i pratnja pri poremećaju gutanja i hranjenja u stambenoj grupi i centru po F.O.T.T i PNF

Ako imate pitanja u svezi naše terapijske ponude u terapijskog praksi u MFZ Giesing obratite se

Magdalena Schlauch

Ravnateljstvo terapijske ordinacije MFZ Giesing

Terapija treba uveseljavati.
„Nama terapeutima je važno da terapija klijente uveseljava i da nam rado dolaze. Zbog toga uvažavamo želje naših pacijenata i pokušavamo unijeti raznovrsnost i prije svega učiniti terapiju atraktivnom.“

Magdalena Schlauch
Ravnateljstvo terapijske ordinacije MFZ Giesing

Terapija treba uveseljavati.
„Nama terapeutima je važno da terapija klijente uveseljava i da nam rado dolaze. Zbog toga uvažavamo želje naših pacijenata i pokušavamo unijeti raznovrsnost i prije svega učiniti terapiju atraktivnom.“

Magdalena Schlauch
Ravnateljstvo terapijske ordinacije MFZ Giesing