USTANOVE ZA DJECU, INKLUZIVNA OSNOVNA šKOLA, DNEVNI PEDAGOšKI CENTAR ZA OSOBE SA INVALIDITETOM (HPT), SPECIJALNA šKOLA, STRUKOVNE šKOLE, UčENIčKI DOM

Odgoj & obrazovanje

Obrazovanje & odgoj

Kurativna i psihološka stručna služba

Pored pedagoškog i njegovateljskog stručnog osoblja u dnevnim centrima za osobe sa invaliditetom stoje na raspolaganju našoj djeci i mladima i njihovim starateljima također i kurativna i psihološka stručna služba za individualno podsticanje, potporu i savjetovanje.

Zadaće kurativne i socijalno-pedagoške stručne službe

Glavni cilj stučne službe je podsticati djete/mlade u njegovim/njihovim sposobnostima kao i uklanjanje individualnih barijera , da bi mogli što bolje sudjelovati u društvenom životu.

 • Podsticanje usmjereno na pojedinca ka njegovom samoodređivanju, samostalnosti, sposobnosti djelovanja i razvoju osobnosti
 • Sudjelovanje u interdisciplinarnom planu podsticanja za određenog pojednica, u suradnji sa djelatnicima grupe i terapeutima
 • Partnerska suradnja sa roditeljima i djelatnika iz grupe, da bi se osigurala cjelovito podsticanje pojedinca
 • Savjetovanje roditelja u svezi ophođenja invaliditeta djeteta i njegovih posljedica, kao i daljnjih mogućnosti potpore (npr. dodatne terapije, nadograđujuće ustanove, pomoćna sredstva)
 • Suradnja sa ostalim institucijama za specifične slučajeve (škola, udruga, klinike, socijalna služba i druge institucije, institucije za ranu potporu, liječnici i terapeuti).
 • Razmjena sa ostalim terapeutim u pojedinačnom slučaju

Ako imate pitanja za kurativnu i socijalnu stručnu službu

Vaše kontakt osobe

Lara Wehner

Pedagoška stručna služba

Paula Zegula

Pedagoška stručna služba

Zadaci psihološke stručne službea

U pishološkoj službi rade 3 iskusne diplomirane psihologice sa različitim terapeutskim dodatnim obrazovanjem. Osnova našeg psihološkog rada ima uporište u resursima: u jednom stavu koji sadržava prihvaćanje, suosjećanje, nepristranost i poštovanje, fokus je stalno usmjeren na socijalno uključenost i aktiviranje mehanizama podrške za potrebite. U savjetovanju i terapiji se stvaraju uvjeti za djecu, mlade i odrasle osobe da bi se potaknulo njihovo potencijalno djelovanje. Na taj način im se osigurava aktiviranje osobnih i socijalnih resursa za samostalna individualna riješenja i ciljeve.
Suradnici psihološke službe
 • nude dijagnostiku, savjetovanje i terapiju za roditelje i djecu
 • savjetuju djelatnike u ophođenju sa psihičkim problemima kod djece i mladih i daju stručna objašnjenja sa modelima
 • provode redovna psihološka savjetovanja u timu, koji omogućuju sudionicima reflektiranje osobnog djelovanja, (ponovno) otkrivanje osobnih resursa, primjereno savladavanje stresa i zadržavanje radosti na poslu
 • podrška timova pri formuliranju zajedničkih ciljeva podsticanja za djecu i mlade
 • Organizacija internih seminara za djelatnike Zaklade ICP Minhen

Ako imate pitanja za psihoošku stručnu službu

Vaše kontakt osobe

Dr. Petra Wagatha

Ravnateljstvo psihološke stručne službe